Personvernerklæring 

Innledning

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Norsk Garanti og Reklamasjon AS (NGR) behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven og bestemmelser om taushetsplikt.

​NGR er opptatt av å ivareta personvernet ditt og hvilke personopplysninger vi innhenter vil være avhengig av den tilknytning du har til oss og/eller hvilke tjenester det angår.

​I NGR behandler vi personopplysninger i forbindelse med konsulent-, juridiske og taksttjenester.

​Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Behandlingsansvarlig er også ansvarlig for at tiltak for å oppfylle personvernregler – inklusive krav til internkontroll og informasjonssikkerhet – er etablert.  

​Enheten som er ansvarlig for å behandlingen av personopplysningene dine er:

Norsk Garanti og Reklamasjon AS
Adresse: Teglverksveien 9a, 3414 Lier
E-post: ngr@norinsman.com 
Telefon: +47 45885937
Organisasjonsnummer: 925 905 976

​I egenskap av å være behandlingsansvarlig, er vi ansvarlige for å påse at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende lovgivning, samt sørge for at dine rettigheter vil ha innvirkning på behandlingen. Du kan når som helst ta kontakt for å utøve dine rettigheter.

Hvilke personopplysninger innhenter vi?

Vi samler inn generell informasjon for å identifisere deg som kunde, for å kunne gi deg den beste servicen, for å kommunisere med deg eller gjennomføre de tjenestene vi tilbyr og utfører for våre kunder.   

Vi vil behandle personopplysninger du gir direkte til oss, eksempelvis ved kontakt med oss eller ved besøk på våre nettsider. I enkelte tilfeller vil vi også innhente personopplysninger om deg fra offentlige tilgjengelig kilder og samarbeidende aktører.

 

Informasjon vi innhenter kan være:

 • Administrative opplysninger som navn, adresse, telefon, e-post, fødsels- og personnummer, arbeidsgiver og ansettelsesforhold samt markedsføringspreferanser.
 • Vi tar også vare på vår løpende kommunikasjon med deg. Dette gjør vi for å gi deg bedre service og for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til tjenester vi tilbyr, og oppdrag vi mottar.

 

Hvor henter vi personopplysninger fra?

Vi innhenter personopplysninger fra ulike kilder avhengig av hva som er ditt forhold til oss. Vi innhenter opplysninger på følgende måter:

 • Direkte fra deg.
 • Bruk av våre tjenester, nettsteder og informasjon publisert på sosiale medier.
 • Registre forvaltet av offentlig myndighet, forsikringsselskaper eller andre eksterne parter.
 • Kommunikasjon med oss i form av e-post, chat, møter og kontakthistorikk.
 • Informasjon fra eksterne kilder.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker dine personopplysninger i følgende aktiviteter:

 • Samhandling med deg for å identifisere deg.
 • Tilby tjenester gjennom våre samarbeidspartnere.
 • Utvikling. Vi bruker personopplysninger for å utvikle vår virksomhet og våre produkter, for å utføre markedsundersøkelser og -analyser.
 • Anti-hvitvaskingsarbeid og utredning. Hvitvasking skjer når utbytte fra straffbare handlinger gjennom ulike transaksjoner forvandles til midler som kan brukes åpent. Vi bruker personopplysninger for å forhindre, avdekke og undersøke antatt straffbare handlinger, inkludert bedrageri og hvitvasking og for å analysere og håndtere andre kommersielle risikoer.
 • Rapportering til offentlige myndigheter for å oppfylle lovpålagte oppgaver, og besvare henvendelser fra offentlige myndigheter.
 • Lage statistikk. Vi bruker personopplysninger for å lage statistisk underlag for våre tjenester. 
 • Oppfylle rettslige forpliktelser. Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger. Behandlingsgrunnlaget for dette er å oppfylle de rettslige forpliktelsene som påhviler virksomheten.
 • IT-sikkerhet og fysisk sikkerhet. Det er nødvendig for oss å behandle personopplysninger for å sikre dine og NGR sine verdier. Dette gjøres for eksempel gjennom tilgangsstyring, logging på servere og systemer, drift av infrastruktur, brannmurer og adgangskontroll. Behandlingsgrunnlaget for dette kan være både avtaleforpliktelser, oppfyllelse av rettslig forpliktelse og NGR sin berettigede interesse i å ivareta dine og våre verdier.
 • Rettslige prosesser. Vi behandler personopplysninger for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav/rettslige prosesser. Behandlingsgrunnlaget for dette er NGR sin berettigede interesse i å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav/rettslige prosesser.

 

Utlevering av personopplysninger 

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner NGR samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området. Dersom NGR har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Opplysningene vil også kunne bli benyttet til å gi kunden informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester for øvrig.

Opplysninger om kundene utover dette deles ikke med våre samarbeidspartnere uten kundens samtykke.

Bruk av databehandlere

Vi inngår databehandleravtaler med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle personopplysningene dine på annen måte enn det som er avtalt med oss, og beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi bruker databehandlere blant annet som leverandører av IKT-tjenester.

Lagring av personopplysninger 

Vi behandler dine personopplysninger fortrolig og trygt. Vi lagrer personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle formålene slik de er eksemplifisert i denne personvernerklæringen, hvis ikke en lengre oppbevaringstid er krevet eller tillatt i lov. Oppbevaringstiden for dine personopplysninger kan være avhengig av foreldelsesfristen for et potensielt krav, regnskapslov og andre forhold. Unødvendige eller irrelevante personopplysninger blir slettet eller anonymisert. 

Dine rettigheter 

Personopplysningsloven gir deg en rekke rettigheter når vi behandler personopplysningene dine. Nedenfor beskriver vi rettighetene, når de gjelder, og hvordan du kan benytte deg av rettighetene.

Vi gjør oppmerksom på at bruk av noen av rettighetene kan påvirke vår mulighet for å levere produktet og tjenestene til deg, eller levere det på samme måte. Et eksempel på dette er der samtykke til å behandle visse opplysninger er nødvendig for en avtale, og der vi bruker opplysninger om deg til å tilpasse råd og tilbud til deg.

 • Innsyn

Du har rett til å be om innsyn i hvilke av personopplysningene dine vi behandler, og du har rett til å få en kopi av disse personopplysningene.

 • Korrigering

Dersom du mener at de personopplysningene vi har om deg ikke er riktige eller er ufullstendige, har du rett til å be om at personopplysningene rettes eller oppdateres.

 • Sletting

Du kan be om at vi sletter personopplysningene dine dersom:

 • ​du mener at personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet de var innhentet til
 • du ønsker å trekke tilbake et samtykke du har gitt oss, og som har latt oss bruke personopplysningene
 • behandlingen av personopplysningene ikke utføres i tråd med gjeldende lov

​Vi er pliktige til å oppbevare personopplysninger om deg i en gitt periode dersom du har hatt pågående sak hos oss med foreldelsesfrist. I slike tilfeller er det nødvendig å oppbevare opplysninger om deg på grunn av muligheten for fremtidige tilleggskrav som kan tilbakeføres til saken. Retten til sletting av dine personopplysninger gjelder ikke i slike tilfeller.

Taushetsplikt 

Alle ansatte i NGR er underlagt taushetsplikt. Med ansatte menes også vikarer og innleide konsulenter. Taushetsplikten gjelder ikke bare ut av selskapet, men også internt mellom kollegaer.

Personvernombud

SLA har utpekt et personvernombud, som kan kontaktes ved spørsmål til vår behandling av personopplysninger via e-post til ngr@norinsman.com.

Endringer i personvernerklæringen 

Fra tid til annen vil vi kunne endre denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Flere opplysninger vedrørende personvern finnes på www.datatilsynet.no