Skip to main content

Som dere kunne lese om det i vårt siste innlegg, kommer det nye endringer i avhendingsloven fra 1. januar 2022. For å oppsummere: ved hjelp av disse endringene vil kjøper settes i en langt bedre posisjon enn under nåværende lovverk. Det vil også stilles mye høyere krav til selgers dokumentasjon, og det skal mye mindre til før man kan vinne frem med krav. Det stilles riktignok økte krav til at kjøper også setter seg godt inn i salgsdokumentene, men totalt sett kommer kjøpere langt bedre ut med de nye endringene.

Så la oss nå se på disse nye kravene rundt dokumentasjon.

Det vil fremover stilles større krav til at arbeid og oppussing som er gjort i boligen kan dokumenteres godt. Dette innebærer en større trygghet for kjøper. Dersom man har grundig dokumentasjon på arbeid som er gjort vil det være enklere for kjøper å vurdere om arbeidet er tilstrekkelig. I enkelte tilfeller vil det også gjøre at kjøper kan stille reklamasjonskrav direkte til håndverker etter håndverkertjenestelova.

For de som skal selge bolig i nærmeste fremtid er det viktig å være oppmerksom på denne dokumentasjonsplikten. Dersom du ikke kan dokumentere hvilket arbeid som er gjort vil dette måtte komme klart frem av salgsdokumentene, og vil få store konsekvenser for boligens verdifastsettelse.

Dette er også viktig å være oppmerksom på når man henter inn håndverkere, uavhengig av om man har planer om å selge for øyeblikket. Vi har sett mange saker hvor kunder har blitt lurt av håndverkere uten skriftlige avtaler. Dersom man får dårlig dokumentasjon på arbeidet, vil dette kunne få direkte konsekvenser om man vil selge boligen i fremtiden.

Kjøpers kunnskap

Det legges opp til at feil og mangler skal komme frem i salgsdokumentene, for eksempel i en vedlagt tilstandsrapport. Dette vil kunne gi kjøper mulighet til å sette seg inn i boligens standard før man legger inn bud.

I dette ligger det likevel også et økt krav til oppmerksomhet hos kjøper. Hvis feil og mangler kommer frem i dokumentet, vil det i forskriften legges opp til at det må forventes at kjøper selv har satt seg inn i dokumentene. Dersom selger har opplyst om feil i tilstandsrapporten, prospektet, eller andre salgsdokumenter vil ikke kjøper i ettertid kunne komme tilbake og reklamere på disse. Feil som er beskrevet i papirene må kjøper selv ta ansvaret for. Det vil derfor bli svært viktig for kjøpere å sette seg inn i dokumentene på forhånd!

Krav til takstmenn

Det vil i fremtiden også kunne stilles større krav til de sakkyndige som skal utarbeide tilstandsrapporter, og til innholdet i rapportene.

I forskriften til avhendingslova er det oppstilt en rekke minstekrav knyttet til de ulike undersøkelser om områder i boligen. Hele forskriften kan finnes her: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2021-06-08-1850

Vi håper at dere fant disse innleggene om den nye avhendingsloven nyttige. NORGAR vurderer saken din kostnadsfritt, du kan enten ta kontakt med oss på telefon (+47 321 78 027) eller ved å fylle ut dette skjemaet.

Fortell oss hva du mener