Skip to main content

De fleste forsikringer har i dag et eget punkt om rettshjelp, og dette kan gi rett på dekning av utgifter til advokat og sakkyndige i din sak.

Rettshjelpsdekningen i husforsikringen gjelder når du er part i tvist som eier av boligen, mens innboforsikringen dekker tvist i egenskap av å være privatperson. Dersom du har tegnet forsikring på huset og/eller innbo er det derfor stor sannsynlighet for at du kan få dekning gjennom forsikringen om du havner i en tvist.

For å få dekket rettshjelp kreves det at det har oppstått en tvist. Dette innebærer at det må ha blitt fremmet krav som er bestridt. Utgifter før motparten avslår ditt krav vil derfor ikke dekkes av forsikringsselskapene.

Dette kan vise seg spesielt viktig i eierskiftesakene hvor man oppdager mangler etter overtakelse av bolig. Hvis man da ønsker å reklamere til selgers boligselgerforsikring, vil det selskapet kreve at du dokumenterer ditt krav. Du må da hente inn sakkyndige rapporter og underbygge ditt krav. Når du deretter sender ditt reklamasjonskrav, vil selskapet ofte ha lang behandlingstid før de tar stilling til kravet. Først når de deretter avslår ditt krav vil du ha en dokumentert tvist som gir krav på rettshjelp.

Før du får innvilget rettshjelp vil det derfor normalt ha påløpt store beløp til sakkyndige, og om man bruker advokat i denne perioden kan det påløpe store advokatkostnader som ikke dekkes av forsikringen.

Det er i denne perioden vi i NORGAR ønsker å være en viktig støttespiller for personer som oppdager mangler etter boligkjøp. I perioden før det oppstår tvist, og du kan få innvilget rettshjelp, kan vi bidra med både takstvurderinger, juridisk vurdering av sak, og hjelp til å fremme reklamasjonskrav mot boligselgerforsikringen. På denne måten kan kostnadene holdes på et lavt nivå frem til man har krav på rettshjelp.

Fra det tidspunkt det oppstår tvist, og du har krav på rettshjelp, vil vi kunne anbefale videre kontakt med advokat.

Dersom det har oppstått tvist vil man kunne søke om rettshjelp. Det er likevel viktig å være klar over at rettshjelpsdekningen har en egenandel. Denne kan variere noe fra selskap til selskap, men det normale er at egenandelen vil være på kr. 4 000,- + 20 % av det overskytende. Selv om man har fått innvilget rettshjelp vil man derfor måtte dekke 20 % av utgiftene selv. Rettshjelpen er normalt også oppad begrenset til kr. 100 000,-, så om saken er omfattende risikerer man å måtte dekke det som går over dette beløp selv.

Rettshjelp vil kunne dekke både advokatutgifter, og utgifter til sakkyndige rapporter. Det er derfor viktig å være klar over hvilke rettigheter man har på dette punkt. Selv om forsikringene har noen unntak, opplever vi at rettshjelp i de fleste boligsaker dekkes av forsikringen når det oppstår en tvist.

Om du er usikker på om du har krav på rettshjelp i en sak kan du gjerne ta kontakt med oss for en vurdering.

Fortell oss hva du mener